SSRA:s Årsmöte i februari

 

 

Kallelse till årsmöte avseende

Sydvästra Sveriges Radio Amatörer

 

Kvällens föreläsare efter årsmötet är SM7EQL/Bengt som berättar om sin

egenkonstruerade RX för lågband.

 

 

 RX_EQL

Här ser vi en bild av Bengts nya RX för lågband. Antal kontroller/rattar är mycket

reducerade!

 

Foto och Copyright: SM7EQL/Bengt

 

 

Årsmötet äger rum onsdagen

den 13 februari 2013 kl 19 i

Bejokens lokaler.

 

 

                                          Dagordning

 

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av 2 justeringsmän att justera mötets protokoll.
 4. Mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Dagordningens godkännande.
 6. Framläggande av styrelse- och kassaberättelser.
 7. Framläggande av revisionsberättelse.
 8. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 9. Val av ordförande för 2 år, avgående Mats GIB.
 10. Val av en ledamot för 2 år, avgående Johan SA7AUV.
 11.  Val av ledamot för 1 år, som ersättare för Christer KJH.
 12.  Val av 2 revisorer.
 13.  Val av programkommitté för det kommande året. Avgående är  Mats GIB och Mats DXQ.
 14.  Val av 2 klubbvärdar för det kommande året. Avgående är Mats   DXQ samt Ingvar GUY.
 15. Val av materialförvaltare för 1 år. Avgående Mats DXQ.
 16. Val av valberedning.  Avgående Torleif EYW och Sture CHX.
 17.  Fastställande av medlemsavgift för året.
 18.  Övriga frågor. Inga motioner har lämnats in.                    
 19. Frågan om huruvida vi ska binda bankmedel för ytterligare ett år.                                                                                    
 20. Slutgiltigt beslut om eventuellt arrangerande av SSA:s årsmöte 2014.
 21.  Avslutning.

 

 

Efter mötet kommer Bengt EQL att berätta om sitt projekt med en hembyggd

mottagare för lågband. Mottagaren har hög prestanda.

 

 

Styrelsen och aktivitetsgruppen önskar alla hjärtligt välkomna!

  

Publicerat: SM7GIB/Mats