Stadgar

Stadgar för Sydvästra Skånes Radioamatörer – SSRA

 

1. Klubben har till syfte

 

att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen och befrämja en sådan utveckling av verksamheten, att den består och konsolideras;

 

att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur samt främja telegrafi, för att därigenom åstadkomma en kår av kunniga sändareamatörer;

 

att bland medlemmarna verka för ett gott kamratskap.

 

2. Medlemskap i klubben kan erhållas av den som innehar amatörradiocertfikat och äger färdighet i morsetelegrafering och har ett genuint intresse för kortvåg såsom dx och contest. Medlemskap ansökes hos SSRAs styrelse. Den som inte är känd av styrelsen måste rekommenderas av en medlem.

 

3. Varje medlem har vid klubbens allmänna sammanträden en röst. Röst kan vid årsmöten överlåtas genom skriftlig fullmakt till annan röstberättigad medlem.

 

 

4. Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet och erlägges per verksamhetsår före mars månads utgång. Medlem som beviljas inträde under årets sista kvartal betalar halv avgift.

 

5. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och 4 ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter väljs för 2 år, med val av halva antalet ledamöter varje år. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

 

6. Årsmötet hålls under februari månad och skall på detta behandla följande frågor:

 

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av 2 justeringsmän att justera mötets protokoll.
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Dagordningens godkännande
 6. Framläggande av styrelse- och kassaberättelser
 7. Framläggande av revisionsberättelse
 8. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 9. Val av ordförande för en tid av 2 år
 10. Val av övriga ledamöter för en tid av 2 år (styrelsen konstituerar sig själv)
 11. Val av 2 revisorer
 12. Val av programkommitté
 13. Val av 2 klubbvärdar
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgiften för året
 16. Övriga frågor såsom motioner, styrelseförslag och stadgeändringar
 17. Årsmötet får endast besluta i frågor, som upptagits i kallelsen. Skriftlig kallelse till årsmötet skall ske per e-post eller om någon medlem inte har detta per post och tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötesdagen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda per post eller e-post 21 dagar före mötet.

 

 

7. Vid föreningens allmänna sammanträden skall beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid val med sluten omröstning skall vid lika tal lotten avgöra.

 

8. Medlem som inte erlagt stadgad årsavgift, brutit mot dess stadgar, uppträtt på ett sätt som skadat klubben eller klubbens intresse eller på sätt som strider mot god amatöranda, kan av styrelsen genom enhälligt beslut uteslutas ur klubben. Den uteslutne medlemmen har dock vädjorätt och kan genom skriftlig begäran hos styrelsen få förklara sig vid och få sin uteslutning prövad av kommande årsmöte.

 

9. Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

 

10. Ändringar eller tillägg till dessa stadgar skall för att äga giltighet vara beslutade vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte, och på det sist avhållna sammanträdet beslutade med minst två tredjedelars majoritet av närvarande röstberättigade.

 

11. Beslut om föreningens upplösning och fördelning av dess behållning skall för att äga giltighet vara fattat vid två på varandra följande sammanträden, varav ett årsmöte, och på det sist hållna mötet med minst tre fjärdedelars majoritet av närvarande röstberättigade. Dess behållning skall tillfalla en organisation som främjar samma syften som föreningen.

 

 

Dessa stadgar antogs vid årsmötet 2006-02-08