SSRA Historia

Klubbhistoria

SSRA bildades 1949

Ur QTC 5 1949: ”SM7 Sydvästra Skåne. Föreningen Sydvästra Skånes Radio Amatörer bildades nyligen vid ett meeting i Malmö. SSRA kan betraktas som en lokalavdelning av SSA och föreningens ändamål är att på ett effektivt sätt samla till gemensamma krafttag. Föreningens ordförande är SM7XU, sekreterare SM7BJ och skattmästare SM7HM. Hams och intresserade hälsas välkomna till våra möten! SM7BJ”

 
Radioutställningen SM7XA 1949
Ur QTC Nov 1949: SSA:s lokalavdelning har på grund av det ökade intresset för amatörradion bildat en förening, vars namn är Sydvästra Skånes Radio Amatörer. Föreningen har till syfte att samla alla radiointresserade inom sydvästra Skåne, oavsett om dessa äro licensierade sändaramatörer eller ej.

För att skaffa god kontakt med allmänheten och därigenom kunna öka medlemsantalet beslöts under ett av föreningens första möten att undersöka möjligheterna för att anordna en radioteknisk utställning. Utställningskommisarien satte sig till en början i förbindelse med chefen för armén och chefen för flygvapnet för att undersöka möjligheterna att få disponera viss radiomateriel.

Vidare inleddes förbindelse med Statsradiofonien i Köpenhamn för att undersöka möjligheten av att utnyttja de danska experimentsändningarna av television.

Tack vare ett välvilligt tillmötesgående av de militära myndigheterna, Statsradiofonien, den svenska Televisionsnämden samt intendenten vid Malmö Museum, doktor Ernst Fischer, vilken senare ställde erforderliga utrymmen i den till museet hörande 1500-talsborgen ”Malmöhus” till förfogande, kunde de praktiska arrangemangen för utställningen börja planeras redan under augusti i år.

Som ekonomisk garant för utställningen samt ordnande av reklamfrågan ställde sig malmötidningen Skånska Dagbladet till förfogande.

Sedan nu svårigheterna med de organisatoriska och ekonomiska frågorna löst sig på ett tillfredsställande sätt, återstod nu det hektiska men intressanta arbetet med det rent praktiska utförandet. Dagarna omedelbart före dagen ”D” fylldes såväl ”riddarsalen” som ”konungens kammare” med packlådor, amatörgrunkor, dekorationsmaterial och en manstark skara ivriga amatörer.

Förmiddagen, lördagen den 15 oktober. Villervallan förfärlig, hätska tillmälen, men si – dock en röd tråd – och en halvtimme före det klockslag, då öppningshögtidligheterna programenligt skulle börja, var allting på sin plats och ett förväntansfullt lugn lägrade sig över lokalerna. Skånska Dagbladets chefredaktör hälsade välkommen och borgmästare Munck af Rosenschöld förklarade utställningen invigd. Efter invigningen var det tid för utställningens stora clou – televisionen, som gjorde berättigad succé, vartill inte minst de danska teknikernas gemytliga agerande framför televisionskameran bidrog.

Sedan televisionssändningen avnjutits vidtog visning av den övriga utställda materielen, som omfattade 82 nr, av vilka märktes militära radiostationer, bärbara och bilburna, för effekter från ½ watt till 800 watt, samt dessutom flygplansradiostationer för såväl tyngre som lättare flygplan. Vidare märktes flygvapnets radarstation SO13, som visades i drift. Många utställningsbesökare hade här för första gången tillfälle att betrakta omgivningen ur ”radarperspektiv” Fysiska instutitionen i Lund bidrog med diverse högintressanta elektronikapparater av vilka ett Geiger-Muller-rör med tillhörande räkneapparat (s k scale) visades i funktion. Apparatens förmåga att mäta radioaktiv strålning demonstrerades med hjälp av en ”klump” bestående av ökensand, som smält vid det första atombombsexperimentet i Texas 1945 och som fortfarande visade sig vara radioaktivt.

Berättigat intresse väckte givetvis utställningens fyra körklara amatörstationer, som utnyttjade varje tillfälle till trafik trots svåra radar-QRM. Ett flertal QSOn genomfördes dock med bravur och den verkliga fullträffen på 10-metersbandet var ett QSO med vännen Ed, alias W1AKY, varunder han befann sig på bilfärd till sin arbetsplats i Boston.

De amatörer, som haft QSO med utställningen, komma inom en snar framtid att erhålla utställningens speciella QSL-kort.

En icke föraktlig reklam gjordes av de amatörer, som med hjälp av bärbara stationer upprättade radioförbindelse från olika platser ute i staden.

På utställningen demonstrerades även band- och trådinspelningsaggregat av diverse fabrikat. Dessa apparater gav i förbigående sagt en kraftig ”back ground”.

Borggården upptogs av de tyngre militära radiostationerna för 250 och 800 watt samt av en artelleriradar, som tillsammans med 800 w-stationens antennmast gjorde ett imponerande intryck.

Malmö brandkår bidrog till utställningen med en ambulansvagn och en utryckningsvagn, båda fördsedda med radiotelefon. Malmö poliskår utställde en av sina radiobilar. Samtliga dessa vagnar demonstrerades av sina ordinarie besättningar och samlade en intressant publik.

Utställningen, som med sökerhet kan anses vara en av de största i sitt slag hitintills i vårt land, pågick under 9 dagar och avslutades den 23 oktober. Antalet besökare var c:a 8000.

Arrangörernas eget uttalande efter utställningen: ”Trötta men belåtna”

G.N./-7BJ

Källa: QTC nr 11 nov 1949.
Bengt Falkenberg, SM7EQL

SSRA:s styrelse 1951

Ur QTC 5 1951: Föreningen Sydvästra Skånes Radio Amatörer, SSRA har haft årsmöte i egna lokaler Mäster Nilsgatan 8 ö. g., Malmö. Styrelsen erhöll följande sammansättning:

Ordförande: assistent L. Stigmark, SM7AEB
V. ordförande: fil. stud. I. Tynell, SM7CT
Sekreterare: tandl. E. Mellberg, SM7BEN
Skattmästare: fabrikör H. Mårtensson, SM7HM
Suppleang: frih. T.-G. Gyllenkrok, SM7HZ
Revisor: radiotekn. S. Grimlund, SM7AVT
Revisorsuppleant: fil. stud. B. Wästberg, SM7CW
Klubbmästare och materialförvaltare: ingengjör K. Tjäder, SM7IA

 

History of the South-west Scania Radio Amateurs, SSRA
SSRA was founded in 1949
From QTC 5 1949: “SM7 South-west Scania. The club South-west Scania Radio Amateurs was recently founded at a meeting in Malmö. SSRA can be seen as a local section of SSA and its aim is to gather in making vigorous efforts. The chairman is SM7XU, secretary SM7BJ and treasurer SM7HM. Hams and other interested are welcome to our meetings! SM7BJ”

The radio exhibition SM7XA in 1949
From QTC november 1949: the local section of SSA has, due to the growing interest in amateur radio, founded a club called South-west Scania Radio Amateurs. The club aims at gathering all with an interest in radio in south-west Scania, no matter if they are licensed radio amateurs or not.

To establish good relations to the public and thereby increase the number of mem-bers, the club decided at one of its first meetings to investigate the possibility of arranging an exhibition on the theme of radio technique. The exhibition commissioner got in touch with the commanders of the army and the air force to investigate the possibilities for disposal of certain radio equipment.

Furthermore a connection was initiated with Statsradiofonien in Copenhagen (The Danish Broadcasting Company) in order to use the Danish experimental transmissions of television.

Thanks to the courtesy of the armed forces, Statsradiofonien, the Swedish board of television and the curator at the museum of Malmö, doctor Ernst Fischer, the planning of the arrangements could start during august. The exhibition had disposal of large spacious areas in the old 16th century castle Malmöhus, part of the museum.

The local newspaper Skånska Dagbladet was economic guarantor and handled public relations and marketing.

When the organizing and economical problems were solved it was time for the hectic but inspiring practical work. The days before the D day the Knights Hall and the Kings Chamber were full of crates, ham gear, decor material and eager hams.

Saturday morning October the 15th. Terrible confusion, spiteful invectives but a main thread – and half an hour before the opening everything was on its proper place and a calm full of expectation settled on the exhibition rooms. The chief editor of Skånska Dagbladet started the inaugural ceremony and the mayor, Munck af Rosenschöld, opened the exhibition. After the opening it was time for the highlight of the exhibition – the television, which was a real success, much thanks to the good humour of the Danish engineers acting in front of the camera.

After the television broadcast the visitors could look at the 82 displayed pieces of different equipment. There were military radio stations, portable and for vehicle mounting, for powers ranging from ½ watt to 800 watt furthermore air craft radio stations for light and heavy airplanes. The radar station SO13, from the Swedish air force, was shown operating. Many visitors could for the first time look at the surroundings from a radar perspective. The Physical Institute of Lund University contributed with highly interesting electronic equipment, amongst them a Geiger-Müller tube with counter was shown in operation. The ability to measure radioactive radiation was demonstrated with a piece of desert sand was melted by the first atomic bomb experiment in Texas 1945. The sand was still radioactive.

Four amateur radio stations ready to use was of course very interesting. They were busy all the time despite heavy QRM from the radar. Several QSOs were made, the most exciting on 10 m with Ed, W1AKY. He was driving his car on his way to work in Boston.

Those hams who had QSO with the exhibition will soon receive the special exhibition QSL card.

Good PR was achieved through field operation by hams who established radio contact from different locations in the city with their portable equipment.

In the exhibition also tape and wire recorders of different makes were shown. By the way these recorders produced heavy background QRM.

The heavier military radio stations for 250 and 800 watt were placed in the court yard together with an artillery radar, which together with the 800 watt station antenna tower made an impressive impact.

The fire brigade of the city contributed with an ambulance and an emergency vehicle, both equipped with radio telephone. The police force showed a radio patrol car. The vehicles were demonstrated by their ordinary crews and attracted interested spectators.

The exhibition, which definitely is one of the largest of its kind in this country, lasted 9 days and closed October 23rd. The number of visitors was around 8000.

Statement from the organizers after the exhibition: “Tired but satisfied”

Source: QTC nr 11 november 1949
Bengt Falkenberg, SM7EQL
Translated by Christer Karlsson, SM7KJH