Om SSRA

Klubbens verksamhet

Klubben är avsedd för radioamatörer med ett genuint intresse för kortvåg såsom dx och contest och klubben verkar för  ökade tekniska kunskaper, god radiotrafikkultur och främjande av telegrafi för att därigenom åstadkomma en kår av kunniga sändar-amatörer

Klubben har inga egna lokaler utan håller sina möten i en av medlemmarnas företag, Bejoken i Malmö eller hyr lokal vid större arrangemang. Därför har klubben inte heller en station, men väl en del utrustning som medlemmarna får låna vid speciella aktiviteter.

DX och contest

Under 1990-talet deltog klubben regelbundet i IOTA-testen från Hanö, EU 138. Nu-mera aktiverar enskilda medlemmar Ven, EU 137, under olika tider på året. Dessut-om gör många medlemmar resor till olika IOTA-öar i Sverige och utomlands. Då an-vänder de sina egna signaler och inte klubbsignalen SK7DX. Se länkar till medlem-mar.

De senaste åren har några medlemmar aktiverat skånska fyrar inom ramen för Lighthouse weekend-programmet.

Under 2008 gjorde sex medlemmar en expedition och semesterresa till Senegal och körde drygt 5.000 QSOn under en vecka som 6V7I.

Från Yngves, SM7BCX, QTH utanför Ystad har de senaste åren skördats framgång-ar med klubbsignalen i de stora contesterna, särskilt på 160 m, men också på övriga band tack vare de fina antennerna och skickliga operatörer.

Klubbträffar

Tester och jakt på DX är ämnen som ofta diskuteras på de klubbmöten, som hålls en gång i månaden. Oftast finns det en särskild programpunkt, ett tekniskt föredrag, vis-ning av film om en dxpedition, medlemmar som berättar om sina hembyggen och apparater, användning av olika datorprogram för  radioamatörer, m.m. Senaste skör-den av QSL-kort fördelas och erfarenheter utbytes. Ett 20-tal medlemmar kommer regelbundet till månadsmötena.

Mats Olofsson SM7GIB

Ordförande i SSRA

Introduction

The members of SSRA are radio amateurs with a keen interest in shortwave and activities like contesting and DX hunting. The objective of the club is to encourage knowledge of radio technique, good traffic culture,  promotion of telegraphy and in that way create a corps of skilled radio operators.

SSRA has no club house so the club meetings are held at the Bejoken company, owned by one of the SSRA members. In consequence the club has no station of its own but has some equipment for members to borrow at certain activities.

DX and contest

During the 1990s the club participated in the IOTA contest from the Isle of Hanö, EU 138. Lately individual members have been activating the Isle of Ven, EU 137. Several of the members travel to different IOTA islands in Sweden and abroad. At those occasions they use their own call signs and not the club call sign, SK7DX. See the member links.

Some members have also been activating light houses primarily in Scania.

During 2008 six members made a combined dxpedition and holiday trip to Senegal and worked more than 5000 QSO during a week as 6V7I.

SM7BCX has a QTH near Ystad with an impressive antenna farm. Here a contest team from the club has been very successful, especially on 160 m.

Club meetings

At the monthly meetings there are animated discussions on contesting and dx hunt-ing. The more experienced members only have a few countries to go for the 5 Band DXCC. Almost every meeting have a lecture on a radio amateur subject, demonstration of home built equipment, computer program or a movie from some famous dxpedition. QSL cards from the buro are distributed to the members. Around 20 members attend the meetings.

Mats Olofsson SM7GIB

Chairman of SSRA