Månadsmöte i januari

 

  

 

Referat från SSRA:s månadsmöte

 2013-01-09 i Bejokens lokaler.

 

 

17 medlemmar närvarande.

 

 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till årets första möte.

 

SM7CMY/Peter hade tyvärr fått influensan så föredraget hålls vid annat tillfälle.

 

En tyst minut iakttogs med anledning av SM7YEA/Piotrs bortgång. Vid begravningen

2013-01-23, kommer SSRA att representeras av Christer AWQ och Ingvar GUY. Bidrag till cancerfonden kommer att ombesörjas.

Mats GIB kommer att avyttra en del av Piotrs radioprylar.

 

SSRA:s ekonomi är god. Tommy PAF kommer att redovisa en vinst på cirka 1000:–.

 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet.

 

I samband med årsmötet kommer Bengt EQL att redovisa arbetet med en hembyggd mottagare för telegrafi och lågband . Prestandan är hög.

 

Vid marsmötet kommer Tommy PAF med assistans att berätta om Bletchley Park.

 

Arbete i avsikt att få hit en föredragshållare till aprilmötet har inletts.

 

Vi har fortfarande problem med email-systemet. Joakim SA7BGN betonade att vi bör behålla gällande system men att man måste se över detta. Under tiden kan vi kanske använda oss av Outlook.

Utskick i framtiden bör ombesörjas av sekreteraren.

 

Mötet tog även beslut om att aktivitetsgruppen/programkommitén även fortsättningsvis skall ha en budget på 1500kr/år.

 

Inget nytt angående Radioträff Syd. Vi väntar på besked om datum för träffen.

 

Intresset för att arrangera SSA:s årsmöte 2014 var ljumt. Det behövs minst 10 man i organisationskommittén. Kontakt skall tas med FRO via CRI.

Slutgiltigt beslut vid kommande årsmöte med SSRA.

 

Yngve BCX informerade om förberedelserna inför CQ 160-Meter Contest. ”Bävrarna” är utsatta. Det återstår bl a att placera ut lyssnings-loopen. Huvudoperatören och spanings-operatören kommer i år att sitta sida vid sida för att underlätta arbetet. K-3or hos både huvudoperatören och spanaren.

 

Mats DXQ informerade om distrikt 7-mötet i Kristianstad 2013-03-02. Vidare information och program kommer. Om ingen annan visar intresse, så är Mats beredd att fortsätta som DL7, men ser gärna att någon yngre tar vid.

 

DL7 har tidigare erhållit tidskrifterna från OZ och LA. Man har meddelat från Danmark och Norge att det blir för dyrt att tillhandahålla tidskrifterna i fortsättningen. Man kommer istället att skicka ut materialet i PDF-fil. SSRA kommer att ombesörja att klubbens medlemmar får tillgång till materialet på något sätt.

 

Styrelsen kommer att ombesörja meddelande till QRZ.com då någon medlem avlidit. I fortsättningen kommer den avlidne att stå kvar hos QRZ.com, som Silent Key.

 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats