Möte i februari – årsmöte med föreläsning

SSRA medlemsmöte i februari – via Google Meet

Årsmöte i Sydvästra Skånes Radioamatörer den 9:e Februari 2022 på Videolänk.

 

Val av ordförande för mötet.

SM7GIB Mats Olofsson vald.

Val av sekreterare för mötet.

SM7DTT Sven Jacobson vald.

Val av 2 justeringsmän att justera mötets protokoll.

SM7BCX Yngve Persson och SM7DLK Göran Carlsson valda.

Mötets stadgeenliga utlysande och godkännande.

Mötet godkänner.

Dagordningens godkännande.
Mötet godkänner.

Godkännande av verksamhetsberättelse, kassaberättelse och materialförteckning.

SM7VCF Johan Gran redogör för detta och mötet godkänner materialförteckningen lägges till handlingarna..

Framläggande av revisionsberättelse.

SM7DLK Göran Carlsson redogör för revisionsberättelsen och mötet godkänner.

Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Mötet godkänner.

Val av klubb värdar. F.n. vakant.

Fortsatt vakant.

Val av 2 ledamöter. Avgående är Johan/VCF och Christer/AWQ

SM7VCF Johan Gran och SM7AWQ Christer Ohm valda.

Val av 2 revisorer på 1 år. Avgående SM7DLK, Göran och SM7JKW, Greger.

SM7DLK Göran Carlsson och SM7JKW Greger Andersson valda.

Val av programkommitté för ett år avgående SA7BGN, Joakim.

SA7BGN Joakim Nordell och SM7AWQ Christer Ohm valda.

Val av materialförvaltare avgående SM7AWQ, Christer.

SM7AWQ Christer Ohm vald.

Val av två valberedare avgående SM7JNT, Henrik samt en vakant.

SM7JNT Henrik Adolfsson vald en plats vakant.

Fastställande av medlemsavgiften för året.

Fastställes för år 2022 till 150:- kronor.

Närvarande på årsmötet: SM7GIB, SM7VCF, SM7DTT, SM7DLK, SM7BCX, SM7YLS, SM7LBC, SM7EGM, SM7JNT, SA7LAK, SA7BGN, SA7TOR och SM5HJZ.

Mötet avslutas och Mats SM7GIB hade satt samman ett föredrag om sin contest station SC7DX utanför Svedala och gick genom en stationsbeskrivelse och antennsystemet med diverse lyssnings antenner och välutrustat radio schack med 4 stationsplatser.

SC7DX var aktiv i CQWW  CW 160m contest den 25 – 27 februari.

Se även QTC nr 3 2022 sidan 37.

Vid pennan: SM7DTT/Sven

 

Lämna ett svar